Điều Khoản Sử Dụng

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang cân nhắc sử dụng bất kỳ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào được hiển thị trên trang web của MobileNet Communications. Lưu ý rằng bằng cách truy cập và / hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng ngắt kết nối và không sử dụng Trang web này.

Tổng quan

Trang web này và mọi trang con liên quan (gọi chung là “Trang web”) được xuất bản và duy trì bởi MobileNet Communications Inc. hoặc các công ty con hoặc văn phòng chi nhánh (gọi chung là “MobileNet.VN”). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định trong thông báo pháp lý này, Chính sách bảo mật và tất cả các luật và quy định hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quy định kiểm toán. Kiểm soát xuất khẩu (gọi chung là “Điều khoản sử dụng”). Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền hợp pháp để chấp nhận các Điều khoản sử dụng này nhân danh chính bạn và bất kỳ bên nào bạn đại diện. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang web.

Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này. Do đó, bạn nên truy cập các trang này mỗi khi bạn truy cập Trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi chúng tôi thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản sử dụng này, điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản sử dụng mới.

Tính sẵn có của sản phẩm và dịch vụ

Các sản phẩm và dịch vụ được hiển thị trên Trang web có thể không có sẵn ở quốc gia hoặc địa điểm cụ thể của bạn hoặc có thể có sẵn ở bất kỳ đâu. Việc giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ này trên Trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không ngụ ý hay đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ có sẵn ở một quốc gia, địa điểm hoặc khu vực cụ thể. Bạn nên kiểm tra với đại diện ủy quyền của MobileNet.VN tại địa phương để biết tính khả dụng của các sản phẩm và dịch vụ cụ thể trong khu vực của bạn.

Tất cả các ứng dụng và tính năng của Trang web và các dịch vụ có thể phụ thuộc vào thẻ SIM và / hoặc mạng, định dạng nội dung và tính tương thích của các thiết bị cần thiết để sử dụng. Vui lòng xác nhận tính khả dụng của dịch vụ địa phương với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Đôi khi Trang web có thể tạm thời không khả dụng do bảo trì hoặc vì bất kỳ lý do nào khác. Ngoài ra, MobileNet.VN có thể ngừng cung cấp Trang web hoặc bất kỳ phần nào liên quan bất cứ lúc nào.

Bất kỳ dịch vụ nào trong số này có thể phải chịu hoặc chịu phí. Nếu có bất kỳ khoản phí nào phát sinh, chúng sẽ được thông báo riêng với dịch vụ áp dụng.

Sử dụng Trang web này có thể liên quan đến việc gửi dữ liệu qua mạng của nhà cung cấp dịch vụ mạng mà bạn có thể phải trả phí. MobileNet.VN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào như vậy.

Quyền sở hữu

Tất cả các tài liệu, bao gồm hình ảnh, phần mềm, văn bản và đồ họa, nút, từ khóa, siêu dữ liệu và ‘giao diện’, (“Nội dung”), trên Trang web đều được bảo vệ bởi bản quyền. phù hợp với luật pháp quốc gia và điều ước quốc tế. Tất cả các nhãn hiệu, logo và logo công ty được hiển thị trên Trang web phải tuân thủ các nhãn hiệu và quyền khác của MobileNet.VN hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan.

Bạn không được sử dụng Nội dung trừ khi được chỉ định ở đây. Vi phạm các Điều khoản sử dụng này có thể có nghĩa là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi cũng như của các nhà cung cấp nội dung liên quan và MobileNet.VN hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan Bạn có thể cần kiện để bảo vệ các quyền này. Bạn có thể xem và in Nội dung và các tài liệu liên quan, miễn là chúng chỉ dành cho mục đích thông tin và phi thương mại, và bạn phải bao gồm một nguồn tham khảo. là từ MobileNet.VN mỗi khi bạn sử dụng tài liệu. Bạn không được trao đổi, sửa đổi, bán, kỹ sư đảo ngược hoặc truyền bất kỳ nội dung nào trên Trang web. Thông cáo báo chí và các tài liệu khác được phân loại là chung chung có thể được sử dụng để tiết lộ công khai với điều kiện là nguồn thông tin được nêu rõ ràng.

Nếu bạn gửi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào đến Trang web bằng email hoặc các phương tiện khác, mọi thông tin đó sẽ không được coi là bí mật cũng như độc quyền. MobileNet.VN có quyền sử dụng mà không phải bồi thường cho bạn đối với tất cả các khái niệm, ý tưởng, mẹo hoặc kỹ thuật có trong bất kỳ thông tin nào bạn gửi trên Trang web cho bất kỳ mục đích nào. Tuy nhiên, bạn đồng ý và hiểu rằng MobileNet.VN không bắt buộc phải sử dụng bất kỳ ý tưởng hoặc tài liệu nào như vậy và bạn không có quyền bắt buộc chúng tôi sử dụng chúng.

Thông tin cá nhân được đăng ký, sử dụng và chấm dứt dịch vụ

Người dùng các dịch vụ MobileNet.VN được cung cấp thông qua Trang web này đồng ý: (a) cung cấp thông tin trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân như được thông báo qua biểu mẫu Đăng ký người dùng (thông tin này) là “Dữ liệu đăng ký”) và (b) duy trì và cập nhật kịp thời Dữ liệu đăng ký để thông tin luôn luôn chính xác, chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào không chính xác, không chính xác, cập nhật hoặc không đầy đủ hoặc nếu MobileNet.VN có lý do chính đáng để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác, không chính xác hoặc cập nhật. cập nhật hoặc không đầy đủ, MobileNet.VN có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập và sử dụng dịch vụ của bạn.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp hoặc bạn có thể nhận được xác nhận mật khẩu và tên người dùng sau khi hoàn tất quy trình đăng ký dịch vụ cụ thể. Mật khẩu hoặc tên người dùng như vậy sẽ dành riêng cho bạn và bạn không được chỉ định. Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu của mình và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của bạn. Bạn đồng ý thông báo ngay cho MobileNet.VN về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác. MobileNet.VN không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ các Điều khoản sử dụng này.

Nếu bạn không còn muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào, bạn có thể chấm dứt tài khoản của mình liên quan đến dịch vụ đó và bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình nữa. Nếu có dấu hiệu cho thấy bạn đang vi phạm các Điều khoản sử dụng này, MobileNet.VN có thể hủy ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Ngoài ra, MobileNet.VN có thể xóa tài khoản của bạn hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một số dịch vụ nhất định nếu bạn chưa truy cập hoặc sử dụng một dịch vụ cụ thể trong vòng sáu (6) tháng qua.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng, ngay lập tức sau khi xóa, một số tài liệu mà bạn đã đăng vẫn có thể được giữ lại làm tài liệu lưu trữ và / hoặc tài liệu lưu trữ.

Liên kết

Để thuận tiện cho bạn, Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web trên Internet được sở hữu, xuất bản hoặc duy trì bởi các bên thứ ba. Các trang web được liên kết không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và do đó MobileNet.VN không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết đó. MobileNet.VN nghiêm cấm các liên kết dẫn đến Trang web mà không có sự đồng ý của chúng tôi. Các liên kết sẽ không, cũng sẽ không được dự định, tạo ra hoặc dẫn đến sự liên kết pháp lý giữa MobileNet.VN và bất kỳ bên thứ ba nào, bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào của MobileNet.VN đối với nội dung. , lời khuyên, khuyến nghị, sản phẩm hoặc dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc bất kỳ sự chứng thực, bảo hành hoặc bảo hành nào của sản phẩm và dịch vụ hoặc hiệu suất hoặc chất lượng của chúng.

Bạn thừa nhận rằng bạn có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản và điều kiện của bất kỳ trang web được liên kết nào như vậy.

Phần mềm có sẵn trên trang web

Bất kỳ phần mềm nào có thể có sẵn để tải xuống từ Trang web (“Phần mềm”) là sản phẩm có bản quyền của MobileNet.VN hoặc các nhà cung cấp nội dung liên quan. Phần mềm có sẵn để tải xuống là dành cho sử dụng cá nhân của bạn và việc sử dụng phần mềm phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng được bao gồm hoặc bao gồm trong Phần mềm. (“Thỏa thuận cấp phép”). Bất kỳ sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm không tuân thủ Thỏa thuận cấp phép có thể bị phạt dân sự và hình sự.

KHÔNG GIỚI HẠN TRÊN NỀN TẢNG, SAO CHÉP HOẶC ĐẠI DIỆN PHẦN MỀM CHO MỌI MÁY CHỦ HOẶC CÁC VỊ TRÍ KHÁC ĐỂ TIẾP TỤC ĐẠI DIỆN HOẶC PHÂN PHỐI ĐƯỢC CẤP ĐỘC QUYỀN. PHẦN MỀM S WAR ĐƯỢC BẢO HÀNH, NẾU CÓ, CHỈ BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP. NGOẠI TRỪ NHƯ BẤT K WAR ĐẢM BẢO NÀO THEO HỢP ĐỒNG CẤP PHÉP, SONY DI ĐỘNG TẠI ĐÂY TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THƯƠNG MẠI CỦA SẢN PHẨM, HỢP ĐỒNG ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH THAM GIA

Bảo mật thông tin

Liên kết Internet thường không được đảm bảo hoàn toàn về bảo mật và an toàn. Bạn hiểu rằng mọi tin nhắn hoặc thông tin bạn gửi trên Trang web có thể bị người khác đọc hoặc chặn. Hơn nữa, bạn không được cung cấp cho bất kỳ ai mật khẩu của bạn. Ngoài ra, nếu bạn chia sẻ máy tính với người khác, bạn nên thoát khỏi Trang web và đóng cửa sổ trình duyệt khi bạn sử dụng xong. Trong mọi trường hợp, MobileNet.VN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động trái phép nào của bên thứ ba liên quan đến nỗ lực phá vỡ các giao thức bảo mật của Trang web.

Giới hạn tuổi

Mọi người đều được chào đón đến thăm Trang. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tham gia vào các phần khác của Trang web, chẳng hạn như tham gia câu lạc bộ hoặc nhóm, tham gia một cuộc thi hoặc mua hàng trực tuyến, bạn phải đăng ký. Để đăng ký, bạn phải ít nhất 15 tuổi và nhận được sự đồng ý bằng văn bản từ cha mẹ hoặc người giám hộ nếu bạn dưới 18 tuổi. Nếu bạn là trẻ vị thành niên ở nước bạn, bạn nên nhờ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (người được ủy quyền hợp pháp) xem xét Điều khoản sử dụng và hoàn thành mẫu đăng ký thay mặt bạn và Điều khoản sử dụng sẽ áp dụng cho bạn.

Nội dung được gửi

Bạn có thể tải lên và / hoặc tải xuống nội dung. Tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn hoặc nội dung khác do bạn đăng (“Nội dung đã gửi”) chỉ chịu trách nhiệm. của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung nào được gửi, tải lên, đăng, gửi qua email, truyền tải hoặc có sẵn. MobileNet.VN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Nội dung nào như vậy và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi nghĩa vụ phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Nội dung nào do bạn gửi qua Trang web theo bất kỳ cách nào. MobileNet.VN không kiểm soát nội dung và không đảm bảo tính nguyên bản, chính xác, trung thực hoặc chất lượng của Nội dung hoặc không đảm bảo rằng bạn sẽ không gặp phải tài liệu gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản cảm. không dùng nữa MobileNet.VN có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn, đối với bất kỳ nội dung nào mà MobileNet.VN xác định là xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản cảm.

Quyền sở hữu nội dung được nộp

Bằng cách đăng Nội dung được gửi, bạn cho phép MobileNet.VN sử dụng, sao chép, cung cấp công khai, hiển thị, phân phối và sửa đổi Nội dung được gửi theo cách không độc quyền, có thể chuyển nhượng, phải trả. Phí đầy đủ, tiền bản quyền miễn phí, sử dụng lâu dài và không thể hủy ngang. Điều này bao gồm quyền chuẩn bị các tác phẩm phái sinh liên quan đến hoặc kết hợp Nội dung được gửi với các công việc khác cũng như cho phép nội dung bổ sung cho cùng.

Dịch vụ cụ thể

MobileNet.VN có thể cung cấp cho người dùng cuối các dịch vụ khác nhau (chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở các dịch vụ đồng bộ hóa). Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả thông tin mà bạn đã đồng bộ hóa với điện thoại của mình như danh bạ, lịch, mục yêu thích, ghi nhớ, tác vụ, ảnh và dữ liệu khác.

Tất cả dữ liệu bạn gửi qua (các) dịch vụ sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật của MobileNet.VN. Bạn cấp cho MobileNet.VN tất cả các giấy phép và quyền hạn cần thiết để xử lý và sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp cho bạn (các) dịch vụ.

MobileNet.VN không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ việc xóa hoặc sự cố nào liên quan đến việc xử lý, đồng bộ hóa hoặc lưu trữ dữ liệu của bạn. MobileNet.VN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc xóa bất kỳ dữ liệu nào.

Bạn thừa nhận rằng MobileNet.VN có quyền xóa dữ liệu của bạn bất cứ lúc nào mà không cần bất kỳ lý do nào.

Ứng xử trực tuyến

Nếu bạn phân phối nội dung hoặc thêm nhận xét, bạn cho phép MobileNet.VN sửa đổi, sao chép, phân phối, tạo tác phẩm phái sinh và xuất bản nội dung này dưới mọi hình thức và phương tiện do MobileNet.VN chọn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trên Trang web. Sau đây liệt kê một số, nhưng không phải tất cả các vi phạm có thể dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web:

Truyền, xuất bản, hoặc tạo điều kiện cho việc phân phối bất hợp pháp, phỉ báng, gây hại, đe dọa, quấy rối, làm nhục, chủng tộc, đạo đức hoặc tôn giáo, tục tĩu, tục tĩu, tục tĩu, bôi nhọ hoặc phản cảm.
Quấy rối, đe dọa, cản trở hoặc quấy rối người dùng khác theo cách không mong muốn.
Xuất bản hoặc truyền bất kỳ dữ liệu nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền riêng tư của bất kỳ bên thứ ba nào.

Sử dụng ngôn ngữ thô tục hoặc lạm dụng

Mạo danh người khác. Bạn không được phép mạo danh người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.
Cố gắng đánh cắp mật khẩu của người dùng khác.
Xuất bản bất kỳ tài liệu quảng cáo hoặc quảng cáo.
Tải lên vi-rút, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại hoặc độc hại khác.
Làm gián đoạn hoặc cố gắng làm gián đoạn hoạt động đúng của Trang.
MobileNet.VN có quyền xóa nội dung bất cứ lúc nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nội dung nào vi phạm các tiêu chuẩn này. MobileNet.VN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tài liệu phản cảm nào mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng Trang web.

Thiệt hại

MobileNet.VN hoặc các thực thể đã giúp chúng tôi tạo, thiết kế, phân phối và / hoặc duy trì Trang web sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc bạn sử dụng Trang web. Điều này bao gồm các thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, nghiêm trọng, gián tiếp hoặc trừng phạt và phí luật sư phát sinh từ việc bạn truy cập và sử dụng Trang web. Do đó, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hậu quả do việc bạn sử dụng Trang web gây ra. Bạn đồng ý bảo hành, bảo vệ và giữ MobileNet.VN, giám đốc, công ty con và công ty mẹ của nó, cũng như nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp nội dung và nhà cấp phép có liên quan (gọi chung là “Bên bảo đảm) và không bị buộc tội và chống lại mọi trách nhiệm pháp lý và các chi phí, bao gồm phí luật sư do Bên được bảo lãnh trả cho bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ bất kỳ vi phạm các điều khoản sử dụng này, các tuyên bố, điều kiện bảo hành và các điều khoản được đề cập ở trên.

MobileNet.VN thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp trên Trang web. Tuy nhiên, do tính chất của chiếc xe và nguy cơ bị gián đoạn và mất kết nối, chúng tôi không chịu trách nhiệm như đã đề cập ở trên.

Thông tin liên quan đến dịch vụ

Bạn đồng ý rằng sau khi hoàn tất đăng ký hoặc sử dụng một số dịch vụ nhất định, bạn có thể nhận được thông tin liên quan đến MobileNet.VN, dịch vụ cụ thể được sử dụng hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác. bởi MobileNet.VN. Thông tin này có thể được gửi qua email, SMS và / hoặc bằng các phương tiện khác thông qua thông tin bạn đã đăng ký. Khi có thể, bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí hoặc chi phí phát sinh theo gói dịch vụ không dây của bạn liên quan đến việc nhận thông tin liên hệ liên quan đến các dịch vụ được sử dụng hoặc được cấp phép. khác Đối với thông tin phi dịch vụ, bạn sẽ có tùy chọn chấm dứt nhận thông tin đó. Để biết thêm thông tin về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của MobileNet.VN, vui lòng xem lại các điều khoản trong Chính sách bảo mật của MobileNet.VN.

Bạn đồng ý nhận thông tin liên quan đến dịch vụ qua email, SMS và / hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác thông qua thông tin bạn đã đăng ký.

Điều khoản chung

Các điều khoản sử dụng này và bất kỳ điều khoản bổ sung nào được đăng trên Trang web cũng thay thế toàn bộ thỏa thuận giữa MobileNet.VN và bạn về việc bạn sử dụng Trang web. Việc MobileNet.VN không thực hiện bất kỳ điều khoản nào liên quan sẽ không ảnh hưởng đến toàn quyền của MobileNet.VN trong việc thực hiện điều khoản này bất cứ lúc nào sau đó và việc từ bỏ vi phạm của MobileNet.VN. bất kỳ điều khoản liên quan nào sẽ không được hiểu hoặc được hiểu là sự khước từ điều khoản đó. Để có hiệu lực, tất cả các khuyến cáo của MobileNet.VN phải được viết thành văn bản. Bất kỳ thủ tục nào bạn có thể thực hiện liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn phải được tiến hành trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc vụ kiện phát sinh. Nếu vì bất kỳ lý do nào, tòa án có thẩm quyền tài phán thấy bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản sử dụng này là không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ được đưa ra trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Mục đích của Thỏa thuận này và phần còn lại của các điều khoản và điều kiện này sẽ tiếp tục được thực hiện và thực thi đầy đủ. Các Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và chi phối bởi luật pháp của Thụy Điển mà không liên quan đến các xung đột của các quy định pháp luật.